Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi (FEF), Mühendislik Fakültesi (MF) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) çeşitli lisans programlarında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise belirtilen evrenden yansız olarak seçilen 570 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Fisher ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Şahin ve Erden (2009) tarafından gerçekleştirilen “Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği (ÖYÖHÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz teknikleri; iki değişkenin karşılaştırılmasında t-testi, üç ve daha fazla değişkenlerin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre, kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinde kadın öğrenciler lehine anlamlı fark saptanmıştır. 4. sınıf öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri fakültelerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Ayrıca, üniversitede düzenlenen konferans, panel, sempozyumvb. gibi etkinliklere katılan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanlarının bu etkinliklere katılmayan öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi puanlarına göre; bu etkinliklere bazen katılan öğrencilerin puanlarının da hiç katılmayan öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 18-32
  • IO Kayıt No : 95363
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı