Merhaba Misafir

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin öz yeterlilik inançlarının saptanması

PDF

Çalışmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin öz yeterlilik inançlarının saptanmasıdır. Çalışmaya; Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 61 kadın (%41,8), 85 erkek (58,2) olmak üzere toplam 146 kişi katılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak öğretmen öz yeterlilik ölçeği ve araştırmacı tarafından araştırma tasarımına uygun olarak hazırlanmış olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Tschannen-Moran ve Woolfolk tarafından geliştirilen öğretmen öz yeterlilik ölçeği Çapa ve arkadaşları tarafından Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Ölçek 24 madde ve 9’lu likertten oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan öğretmen öz yeterlilik Ölçeğine verilen yanıtların tutarlılığı Cronbach alpha (α) ile incelenmiştir (α=.94). Elde edilen verilerin dağılımı incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, frekans (f), yüzde (%) ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik programı kullanılmış, yapılan tüm değerlendirmelerin hepsinde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, ilgili alan yazın ile elde edilen bulgular karşılaştırıldığında; bölüm değişkeni açısından öğrenci katılımına yönelik anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrenim stratejilerine yönelik öz yeterlilik ve sınıf stratejilerine yönelik öz yeterlilik alt boyutlarında öz yeterlik düzeylerinin arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2667-5463
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 67-73
  • IO Kayıt No : 83082
  • Yayıncı : Doç. Dr. Hasan Şahan