Merhaba Misafir

Su bilginleri Mogan Gölü’nde: Yaratıcı drama ve yapılandırmacı yaklaşım temelli bilim eğitiminin etkililiği

PDF

Bu çalışmanın amacı TÜBİTAK tarafından desteklenen Su Bilginleri Mogan Gölü’nde projesi kapsamında verilen eğitimin etkililiğini sunmak ve öğrencilerin bilime yönelik tutumlarını değerlendirmektedir. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara’da farklı devlet okullarına devam eden 63 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada Karma desen kullanılmıştır. Nicel veriler 15 çoktan seçmeli soruyu içeren bir başarı testi ve Bilime Yönelik Tutum Ölçeği’nden, nitel veriler ise açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Tüm nicel veriler için istatistiksel analizler SPSS 20 paket programı ile değerlendirilmiştir. Nitel veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları çocukların başarı testi ve Bilime Yönelik Tutum Ölçeği son test puanlarını ön test puanlarından yüksek olduğunu göstermektedir. İçerik analizi sonuçlarının ise çocukların son testte bilim insanı olmak, bilimsel araştırma yapmak konusundaki isteklerini ve bilimin gerekliliğine inançlarını daha fazla ifade etmelerinden dolayı nicel verileri desteklediği belirtilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 511-522
  • IO Kayıt No : 80674
  • Yayıncı : Arif Yıldız