Merhaba Misafir

Pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki benlik saygılarının incelenmesi

PDF

Bu araştırma çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki benlik gelişim düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Çukurova bölgesinde yer alan üniversite ve kamu hastanelerinin çocuk kliniklerinde çalışan 485 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, katılımcıların demografik özelliklerini içeren anket formu ve Klinik Hemşireler İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, İndependent-samples T testi ile ANOVA testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %34,8’i 20-25 yaş arasında olduğu, %92 kadın, %70,1 ’inin lisans ve % 2,9’unun lisansüstü eğitim düzeyinde olduğu, %58,1’inin 1-4 yıl arasında pediatri kliniklerinde çalıştıkları belirlenmiştir. HPBKÖ genel puan ortalaması ile Mesleki Memnuniyet, Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tutum ve Beceri alt grup puan ortalaması orta düzeyin üzerinde belirlenmiştir. Sonuç: Pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin bireysel ve çalışma özellikleri mesleki benlik saygılarını, etkilemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17367/JACSD.2018.2.44
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4775
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-245X
  • Sayfa Aralığı : 28-45
  • IO Kayıt No : 77271
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.