Merhaba Misafir

Hatalı karar bağlılığı: Y kuşağıyla ilgili bir araştırma

PDF

Araştırmanın amacı kişilerin belirli bir hedefe ulaşma düşünce ve duygularının nasıl önemli kayıplar yaşamalarına neden olduğunu araştırmak ve anlamaktır. Bu konu herkesin hayatındaki getirisi az ya da çok olacağını düşünerek başladığı ve belirli bir miktar çaba, zaman ve sahip olduğu kaynakları kullandığı kararların yönetimi için oldukça önemlidir. Drummond (2014)’ın çalışmasındaki ve diğer çalışmalardaki nedenler değerlendirilerek İstanbul’daki çeşitli devlet üniversitelerinden kolayda örnekleme ile 137 Y kuşağına ilaç sektörüyle ilgili araştırmacılar tarafından yazılan örnek olayda hangi durumlarda hatalı olan kararlara hangi nedenlerle devam edip etmeyeceği anket yöntemiyle sorulmuştur. Kişilerin duygusal zekalarının hatalı karar bağlılığı üzerinde istatistiki anlamlı ve olumlu etkili olduğu, uyum kişilik özelliğinin istatistiki olarak anlamlı ve olumsuz etkili, sorumluluk kişilik özelliğinin ise istatistiki olarak anlamlı ve olumlu etkili olduğu ve işe başlama öz yeterliliğinin de istatistiki olarak anlamlı ve olumlu etkili olduğu regresyon analizleriyle bulunmuştur. Cinsiyetin biçimlendirici etkileri hiyerarşik regresyon analizleriyle incelendiğinde; erkekler için başlama öz yeterliliği arttıkça hatalı karara bağlılık ivmeyle artmakta ve kadınlar için ise duygusal zekâları arttıkça hatalı karar bağlılığı erkeklere göre daha fazla artmaktadır. Psikolojik ve sosyal belirleyicilere vurgu yapılmış olduğu için kişilerin psikolojik ve sosyal etkileri değerlendirerek kararlarını daha iyi verebilecekleri anlaşılmaktadır. İstihdamlarıyla ilgili çeşitli sektörlerde yapılacak araştırmalar sektörel olarak belirli bir ölçüde temsil edici ve yararlı olabilir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 344-351
  • IO Kayıt No : 76840
  • Yayıncı : Arif Yıldız