Merhaba Misafir

İdarenin doğal afetler neticesinde meydana gelen zararlardan sorumluluğu

PDF

Türkiye coğrafi konumu (jeolojik ve topoğrafik yapısı) ve iklim özellikleriyle tipik bir afet ülkesidir. Eski çağlardan bu yana deprem başta olmak üzere heyelan, sel, kaya ve çığ düşmesi gibi sık yaşanan doğal afetler can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. İdare afet öncesinde afetten doğacak zararı önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür. Ancak idarenin afetzedelere yardım yapılması, barınak sağlanması, sağlık hizmetleri verilmesi gibi afet sonrasına ilişkin görevleri de bulunmaktadır. Afet öncesi ve sonrasına yönelik hizmetlerin “hiç işlememesi”, “geç işlemesi” ya da “kötü işlemesi” halinde idarenin kusurlu sorumluluğu doğmakta ve idare ortaya çıkan zararı tazminle yükümlü olmaktadır. Bu makalede ilk olarak “afet” kavramı açıklanmıştır. Takiben, afetin hukuki niteliği belirlenmeye çalışılmış, afet ile idarenin sorumluluğu arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. AİHM’nin “Öneryıldız v. Türkiye”, “Budayeva ve diğerleri v. Rusya”, “Kolyadenko ve diğerleri v. Rusya” kararları ışığında doğal afetler neticesinde meydana gelen zararlardan idarenin sorumluluğunun sınırları çizilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 330-343
  • IO Kayıt No : 76839
  • Yayıncı : Arif Yıldız