Merhaba Misafir

Sosyal kaytarma ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Erdemli örneği

PDF

Ülke ekonomisinin gelişmesi, yeni iş fırsatlarının oluşturulması ve bu iş fırsatlarının devamlılığının sağlanması için ekonominin önemli yapı taşlarından biri olan girişimcilerin desteklenmesi gerekmektedir. Girişimci, yeniliği başlatan, risk ve belirsizlik koşulları altında olasılıklardan olanak yaratan, yaratıcı düşünebilen, üretkenlik yeteneğine sahip kendi işini kuran kişidir (Soylu vd., 2015:313-314; Türkoğlu vd.,2017:2). Girişimciler yerel kalkınmanın anahtarı konumunda istihdam yaratan ve görülmeyeni görme yetenekleri sayesinde inovasyon yaratma kabiliyetine sahip bireyleri ifade etmektedir. Günümüz ekonomisinde artan rekabet koşullarına ayak uydurma çabasında olan örgütlerin, başarıyı yakalama ve sürdürebilme adına çalışanlarının örgüte kendilerini adamaları ve grup çalışmalarında verimlilik göstermeleri arzulanmaktadır. Sosyal kaytarma kavramı, örgütsel davranış örneği olarak bireylerin grup içerisinde beklenenden daha az çaba göstermesi ve neticede verimliliğinde düşüşe uğraması olarak ifade edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal kaytarma özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu amaçla, çalışma Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı olarak faaliyet gösteren işletme yöneticilerinden birebir görüşme ve anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların girişimci kişilik özellikleri ile sosyal kaytamra özellikleri arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki saptanmış, katılımcıların iş kurma süreçlerine ekonomik sermaye unsurlarına olan bağlılıkları belirlenmiştir. Çalışmanın girişimcileri yerel düzlemde ele alması ve karma araştırma yöntemini kullanması bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 308-317
  • IO Kayıt No : 76836
  • Yayıncı : Arif Yıldız