Merhaba Misafir

Suçun hukuki konusu ve mağduru bağlamında çocuk düşürtme ve düşürme suçlarında zincirleme suç hükümlerinin değerlendirilmesi

PDF

Çocuk düşürtme suçu, 1983 yılında NPHK (Nüfus Planlaması Hakkında Kanun) ve TCK hükümlerinde yapılan değişiklikler neticesinde “ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümler” yerine, “kişilere karşı suçlar” başlığı altında düzenleme alanı bulmuştur. Madde gerekçesinde çocuk düşürtme suçunun düzenlenmesinde NPHK hükümlerinin göz önünde bulundurulduğu belirtilmiş, NPHK m. 2’deyse nüfus planlaması, fertlerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaya karar verebilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Kadının çocuk sahibi olmaya karar vermesi ya da ebeveynlerin aile planlaması yapması devlet veya toplumu ilgilendiren alanlar olmayıp, bireylerin hak ve özgürlüklerini ilgilendirdiğinden suçun kişilere karşı suçlar başlığı altında ele alınması doğru bir tercihtir. Buna rağmen; kanuni düzenleme, suçun hukuki konusunun, mağdurunun ve zincirleme suç hükümlerinin söz konusu suçta uygulama alanı bulup bulamayacağının tespit edilmesinde sıkıntılara neden olmaktadır. Her şeyden önce kadının kendi bedeni üzerinde işlediği çocuk düşürtme suçunun hem faili hem de mağduru olması mümkün olamayacağından, mağdurun cenin olup olamayacağı sorunu gündeme gelecektir. Mevcut kanuni düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda mağdur olabilecekler; gerçek kişiler, tüzel kişiler veya aile, toplum ve devletler topluluğu şeklinde tüzel kişiliği haiz olmayan kolektif organizmalarla sınırlı olduğundan cenin de mağdur kabul edilemeyecektir. Benzer durum zincirleme suçta aynı kişiye karşı suçun birden fazla kez işlenmesinde de karşımıza çıkacak, ceninin kişi kavramı kapsamında değerlendirilemeyecek olması zincirleme suç hükümlerinin uygulama alanının belirlenmesini imkânsız hale getirecektir. Bu gerekçelerle yapılacak çalışmada; TCK m. 99’da düzenlenen çocuk düşürtme suçunun kişilere karşı suçlar arasında kalmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesinin mümkün olup olamayacağı ve eğermümkün olmayacaksa kanunda ne şekilde düzenlenmesi gerektiği incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 260-268
  • IO Kayıt No : 76825
  • Yayıncı : Arif Yıldız