Merhaba Misafir

Psikoloji öğrencilerinin şizofreniye yönelik tutumlarının belirlenmesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği

PDF

Bu araştırmanın amacı, psikoloji öğrencilerinin şizofreniye yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak 10 katılımcı ile görüşülmüştür. Katılımcılara yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Nitel veriler elde edilmiş ve bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Ulaşılan veriler betimsel analizle yorumlanmıştır. Bu bağlamda, 3 ana tema ve 7 alt tema belirlenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların şizofreniye yönelik hem olumlu hem olumsuz tutumlar sergiledikleri, çalışma ve evlenme gibi konularda daha fazla ikilemde kaldıkları, kendilerinin şizofreni tanısı almış bireyler için tanımladıkları duygu örüntülerinin başkalarının şizofreni tanısı almış bireyler için tanımladıkları duygulardan farklı oldukları bulgulanmıştır. Katılımcıların geçmişten getirdikleri şizofreniye yönelik belli kalıpların ise katılımcıların bugünkü düşüncelerini tamamen etkilemediği gözlenmiştir. Sonuç olarak katılımcıların psikoloji eğitimi aldıklarından dolayı şizofreniye aşina olabilecekleri ancak şizofreniye yönelik farkındalığın artması adına daha çok eğitim ve çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 179-194
  • IO Kayıt No : 76813
  • Yayıncı : Arif Yıldız