Merhaba Misafir

İnovasyon yönetimi süreçlerini etkileyen faktörlerin Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinden incelenmesi

PDF

İnovasyon, günümüzde işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve rakiplerden farklılaşma açısından sıkça kullanılan bir araçtır. Durum böyle iken inovasyonun kendiliğinden ortaya çıkmadığı bilinmektedir. İşletmelerin inovasyon yönetim kapasitelerinin artırılması, yeni ürün, süreç ve hizmet çeşitlerinin ortaya çıkarılmasında katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında, KOBİ’lerin inovasyon yönetim kapasitelerine katkı sağlayabilecek ve bu süreci etkileyebilecek dolaylı ve doğrudan yaklaşımlar incelenmiştir. Çalışmanın teorik kısmında inovasyon kavramı ile inovasyon yönetim süreci ve bu sürece etki edebilecek faktörler incelenmiştir. Uygulama aşamasında ise inovasyon yönetim sürecine etki edebilecek yaklaşımlar ve bazı kavramlardan oluşan dokuz ayrı boyut belirlenerek, bu boyutlar ve inovasyon performansı arasındaki ilişki korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ilinde imalat sanayinde faaliyet gösteren 108 KOBİ’den anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda inovasyon yönetim süreçlerine ilişkin olarak; strateji, kültür ve ortam, liderlik, seçim planlama, fikir yönetimi, personel, işbirliği, iletişim, performans ve ödüllendirme boyutları altındaki uygulamaların düzeyi ile inovasyon performansı arasında pozitif yönlü, doğrusal ve orta/yüksek seviyede anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Ayrıca KOBİ’lerin inovasyon performansı ile imalat, pazar ve finansal performansları arasında pozitif yönlü, yüksek seviyeli ilişki olduğu bulgulanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 113-125
  • IO Kayıt No : 76805
  • Yayıncı : Arif Yıldız