Merhaba Misafir

“Gebelikte internet yoluyla karar alma ölçeği”nin geliştirilmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, gebelikle ilgili konularda internetin karar almaya etkisini ölçen bir ölçüm aracı geliştirmektir. Yöntem: Metodolojik araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde 276 gebe ile yapılmıştır. Geçerlik için uzman görüşüne dayalı kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri yapılmıştır. Güvenirlik için tanımlayıcı istatistikler, iç tutarlılık, alt-üst %27’lik gruplar ve testi yarılama yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: “Gebelikte İnternet Yoluyla Karar Alma Ölçeği”nin uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik indeksi 0.99 bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin faktör yüklerinin tümünün 0.40’ın üzerinde ve varyans açıklama oranının %51.5 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iki faktörden oluştuğu doğrulanmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0.43 ile 0.70 arasındadır. Alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Spearman-Brown ve Guttman Split-Half katsayıları 0.77 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s Alpha (α) katsayısı 0,85 bulunmuştur. Sonuç: Gebelikle ilgili konularda İnternetin karar almaya etkisini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçeğin yeterli geçerlik ve güvenirlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17367/JACSD.2018.1.6
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-4775
  • Sayı : 12
  • eISSN : 2149-245X
  • Sayfa Aralığı : 25-38
  • IO Kayıt No : 73650
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.