Merhaba Misafir

Kurumsal yönetişimin şirket performansı üzerindeki etkisi: Vietnam’da gerçekleştirilen deneysel çalışma

PDF

Vietnam’da faaliyet gösteren borsaya kayıtlı şirketler üzerinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma, kurumsal yönetişim ve şirket performansı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada kurumsal yönetişim; CEO’nun ikili rolü, yönetim kurulunun büyüklüğü, kurulun özerkliği ve sahiplik konsantrasyonları dâhil olmak üzere bir dizi değişken ile temsil edilmiştir. Buna ek olarak şirket performansı; (i) varlık getirisi (ROA), (ii) özsermaye karlılığı (ROE), (iii) Altman’ın (1968) z-skoru ve (iv) Tobin’in Q oranı olmak üzere dört farklı yöntemle ölçülmüştür. Vietnam’da faaliyet gösteren 177 şirketten oluşan veri kümesi üzerinde 2008 ile 2012 arasında 5 senelik bir süre için uygulanabilir genelleştirilmiş En Küçük Kareler (FGLS) modeli kullanılarak elde edilen bulgular kurumsal yönetişim firma performansı üzerindeki birçok etkisini ortaya koymuştur. İlk olarak CEO’nun ikili rolü şirket performansıyla pozitif korelasyona sahiptir. İkinci olarak yönetimsel insiyatifleri ve şirket performansı arasındaki ilişkide yapısal bir değişim mevcuttur. Üçüncüsü ise yönetim kurulunun özerkliğinin şirket performansı üzerinde zıt etkilere sahip olmasıdır. Dördüncü olarak, bu çalışma yönetim kurulu büyüklüğü ile şirket performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu destekleyen deneysel bulgulara ulaşamamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 35-49
  • IO Kayıt No : 72729
  • Yayıncı : Arif Yıldız