Merhaba Misafir

Kendiliğinden örgütlü ortamlarda kendi kendine öğrenme süreci

PDF

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulları 8. sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi kurgu kuşağında yer alan “Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini ifade eder” kazanımının kendiliğinden örgütlü ortamlarda kendi kendine öğrenilmesinin etkililiğini belirlemektir. Araştırma için gerekli olan veriler kontrol gruplu deneysel model kullanılarak ön-test ve son-test uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde MEB’ e bağlı bir ilköğretim okulunun 8.sınıfında 32 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretim kontrol grubunda (n= 15) öğretmen merkezli yöntemle (geleneksel yöntem), deney grubunda (n= 17) kendi kendine öğrenme yöntemi ile kendiliğinden örgütlü ortam kullanılarak bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan testler, konunun işlenmesine başlamadan önce ön-test, konu işlendikten sonra ise son-test uygulanmıştır. Araştırmada kontrol ve deney grupları arasındaki farklılıkları belirlemek üzere veri analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi, grupların kendi içindeki farkı belirlemek için t-testi kullanılmıştır. Denencelerin test edilmesinde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak alınmıştır. Aynı zamanda öğrenci kişisel bilgilerin analizinde yüzdelik ve frekanstan yararlanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular sonucunda “kendiliğinden örgütlü ortamlarda kendi kendine öğrenme süreci” uygulandığı deney grubunun, geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundan daha etkili olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : R&S - Research Studies Anatolia Journal
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2630-6441
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 1-10
  • IO Kayıt No : 72725
  • Yayıncı : Arif Yıldız