Merhaba Misafir

Toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet rollerine eğitimin etkisi: Deneysel bir çalışma

PDF

Bireyleri, kategorilere ayırmak ve farklılaştırmak için kullanılan ölçütlerden en önemlisi cinsiyet olmuştur. Cinsiyet (sex) kavramı, kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade etmekte iken, toplumsal cinsiyet (gender) terimi, toplumun ve kültürün yüklediği anlamlara ve beklentilere atıfta bulunmaktadır. Toplumsal hayatta kadınlara pasif, edilgen roller uygun görülürken; erkeklere aktif, etken roller atfedilmektedir. Aile, medya, arkadaş grubu ve eğitim gibi toplumsallaşma ajanları ise toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kodların aktarılmasında etkin bir rol almaktadır. Bu araştırma ile her geçen gün artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığını önleme yönünde politikalara öncü olmak için verilen eğitimlerin, toplumsal cinsiyet algısına ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar üzerindeki etkinliğinin sınanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” kapsamında verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi ”ne katılan 23 katılımcı araştırma grubuna dâhil edilerek deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum (TCRT) ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilk olarak çalışma grubuna verilen eğitimin katılımcıların toplumsal cinsiyet algılarında ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların ortalamalarında anlamlı derecede yükseltmiştir. İkinci olarak, çalışma grubuna verilen eğitim, erkeklerin ortalamalarını çok daha fazla arttırmış ve eğitim sonucunda kadın ve erkeklerin ortalamaları birbirine son derece yaklaşmıştır. Bunun yanı sıra verilen eğitim evli bireylerin son test ortalamalarını çok daha fazla arttırdığı görülmüştür. Son olarak verilen eğitim sonrasında hem kadınların hem de erkeklerin ortalamaları yükselmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14687/jhs.v14i1.4354
  • Cilt : 14
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 678-693
  • IO Kayıt No : 48928
  • Yayıncı : J-Human Sciences