Merhaba Misafir

Bir Ankara Köyü Araştırması: Köy Sosyolojisinin Bakış Açısından Kavaközü Köyü

PDF

Köy ve köylü, dün olduğu gibi bugün de her toplumunda var olagelmiş evrensel sosyal olgulardandır. Bu olgular günümüz Türk toplumu açısından da hayati bir öneme taşır. Köy sorunu ya da kırsal kalkınma sorunu, Türk toplumunun makro düzey toplumsal sorunlarına koşut olarak geçmişte de var olmuş, bugün de varlığını sürdürmektedir. Uzun yıllardan beridir yoğun bir kalkınma ve gelişme savaşımı veren Türk toplumunun, büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bununla birlikte, bugünkü konumuna bakıldığında, bu alandaki hedeflenenlere ulaşmada pek de başarılı olunduğu söylenemez. Bu durumun nedenlerinden bir tanesi de, topyekün kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olan kırsal kalkınma olgusunun geri planda kalmış olması ve kırsal kesime yeterli ilgi ve desteğin veril(e)memiş olmasıdır. Başkentin hemen ya n ı başında bir köy olan, Kavaközü Köyü’ne yönelik olarak, son 15 yıl içerisinde, aralıklarla gerçekleştirilen sosyolojik araştırmaların bulguları da bu gerçeği doğrular niteliktedir Çalışmanın temel amacı, söz konusu araştırmaların bulgularından yola çıkarak, toplumsal kalkınma olgusu bağlamında köyün ve köylünün sosyo-ekonomik sorunlarına dikkat çekmektir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42098
  • Yayıncı : J-Human Sciences