Merhaba Misafir

Muğla Merkez İlçe Gıda İşyerlerinde Çalışanların El Ve Vücut Hijyeni Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

PDF

Çalışmada. gıda işyerlerinde çalışan personelin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 11, hijyen konusundaki bilgilerini ölçmeye yönelik 32 el ve 22 vücut hijyeni sorulardan oluşan anket formu kullanıldıBu çalışma tanımlayıcı bir çalışmadır.Çalışmanın evrenini Muğla Merkez ilçede bulunan 178 gıda işyerinde çalışan 809 kişi oluşturdu. Araştırma çalışmayı kabul eden 710 kişi ile sınırlandırıldı. [1] Araştırmada el, vücut hijyeni ve toplam bilgi puanları sırasıyla; 21.76±4.85; 16.08±2.88 ve 37.86±7.09 olarak belirlendi.. Çalışanların %51.4’nün 20-29y a ş grubunda olduğu; %44.2’nin ilkokul mezunu olduğu; en yüksek bilgi puanlarını lise mezunlarının aldığı, eğitim düzeylerine göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığınp<0.05) olduğu belirlendi. Çalışanların görevlerine göre en yüksek oranla %39.6’nın garson olduğu; göjrevlerine göre en yüksek bilgi puanlarının ise fırıncılarda olduğu tespit edildi.Çalışanların görevlerine göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığınp<0.05) olduğu belirlendiAraştırmada çalışanların % 51.3’nün 1-4 yıl süreyle çalıştığı, en yüksek bilgi puanlarını 21-24 yıl süreyle çalışanların aldığı belirlendiÇalışanlarının % 58.3’nün işe girerken sağlık kontrolünden geçmediği ,%75.8’nin periyodik sağlık kontrolünden geçmediği, % 75.6’sının hijyen eğitimi almadığı ve denetim yapılmadığı tespit edildi. [2] Sonuç olarak; Gıda işyerlerinin toplum sağlığı üzerindeki etkisi ve öneminin büyüklüğü göz önüne alınarak el ve vücut hijyeni konularında eğitilmelerinin, periyodik olarak eğitim ve denetimlerin tekrarlanmasının uygun olacağı düşünüldü.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42026
  • Yayıncı : J-Human Sciences