Merhaba Misafir

Hemodiyaliz Hastalarında Umutsuzluk Ve Yaşam Doyumu

PDF

Bu çalışma hemodiyaliz hastalarının yaşam doyumu ve umutsuzluk arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve analitik olarak yapılmıştır. Araştırma Erzurum da bulunan 3 hemodiyaliz ünitesinde Aralık 2003-Şubat 2004 tarihleri arasında 136 hasta üzerinde yapılmıştır. Veriler sosyo-demografik özellikleri belirleyen bir anket formu, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ortalama umutsuzluk puanı 8.8±5.1, ortalama yaşam doyumu puanı 19.2 ±6.7 idi. Umutsuzluk ile yaşam doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur ( r = .-365, p<0.01). Yaş ve eğitimin yaşam doyumunu etkilediği saptanmıştır. Hemodiyaliz hastalarının eğitim düzeyi ve meslekleri umutsuzluk üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42020
  • Yayıncı : J-Human Sciences