Merhaba Misafir

Hemşîre Öğrencilerin Osteoporoz Bîlgî Düzeyi Ve Koruyucu Davranışları

PDF

Artan bir sağlık problemi olarak osteoporoz, sağlık çalışanları ve halk arasında önemli bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Çeşitli çalışmalarda, osteoporoza yönelik eğitim programları hazırlamak amacıyla kadınların osteoporoz bilgisi incelenmiş ancak başlangıç olarak postmenopozal dönemdeki ve ya daha genç yaşlardaki kadınların osteoporoz bilgisi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte literatür gözden geçirildiğinde hemşirelik öğrencilerinin osteoporoz bilgi düzeyini inceleyen spesifik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, bireylere yaşam boyu osteoporozdan koruyucu eğitim veren hemşire öğrencilerin osteoporoza ilişkin bilgi düzeylerinin uygun olup olmadığını incelemek öncelikli ve önemlidir. AMAÇ Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin osteoporoz bilgi düzeyini, hastalıkla ilişkili kendi risk algılarını ve yeterli kalsiyum alınması ve egzersiz yapılması gibi koruyucu davranışları ne derece yaptıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma, tanımlayıcı, kesitsel olarak planlanmış ve yapılmıştır. Araştırma kapsamına, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 2002-2003 öğretim yılında eğitimlerine devam eden 252 hemşirelik öğrencisi alınmıştır. Veriler osteoporoz bilgi testi ve literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu vasıtası ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistik kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin ortalama yaşı 20.55±1.69 olarak bulunmuştur. Bulgular, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin osteoporoz bilgi düzeyinin anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir (p<0.001). Öğrencilerin çoğunluğunun osteoporoz bilgi düzeyi yeterli bulunmamıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler (%63.1) kendilerinde osteoporoz gelişmeyeceğine inanmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, kadınlarda morbidite ve mortalitesi en yaygın hastalıklar olarak kanser ve kalp hastalığını görmüş ve osteoporozun bu hastalıklara göre daha az önem taşıdığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğunun (%75.4) günlük tavsiye edilen kalsiyum miktarını almadıkları ve sağlıklı kemikleri oluşturmak için osteoporozdan koruyucu egzersizleri yetersiz yaptıkları (%51.2) belirlenmiştir. SONUÇ Bu bulgular, hemşirelik öğrencilerinin osteoporozdan korunmada egzersiz yapılması ve kalsiyum alınmasının önemine ilişkin daha ileri sağlık eğitimine ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42017
  • Yayıncı : J-Human Sciences