Merhaba Misafir

Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Çalışma Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu (MSYO) öğrencilerinin hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır[1] Çalışmanın evrenini MSYO’nda okuyan 385 öğrenci oluşturmuş, öğrencilerin tamamı örnekleme alınmıştır. Araştırma, katılmayagönüllü olan 286 öğrenci üzerinde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmüştür. [2] Çalışmada 10 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve 18 sorudan oluşan ve araştırmacılar tarafından Amsterdam Hasta Hakları Bildirgesi’nden yararlanılarak geliştirilen Bilgi Düzeyi Ölçme Formu (BDÖF) kullanılmıştır.[3] Anket uygulamasından önce 20 öğrenciye ön uygulama yapılarak anketformunun anlaşılırlığı ve geçerliliği test edilmiştir (Cronbach’s a=0.0859). BDÖF’nun değerlendirilmesinde doğru cevaplara “5 puan”,ya n lış cevapla “0 puan” verilerek toplam bilgi puanı hesaplanmıştır. 90 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 0-30 “Az Bilen” 35-60 ‘Bilen” 65-90 “Çok Bilen” olarakgruplandırılmıştır. [4] Çalışmada bilgi puanı bağımlı değişken, kişisel özellikler ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.5 paket program kullanılarak değerlendirilmiştir. Istatiksel değerlendirmede independent sample t testi; tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis çoklu karşılaştırmada ise Least- Significant Difference (LSD) testi kullanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42008
  • Yayıncı : J-Human Sciences