Merhaba Misafir

Muğla İlindeki Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Tedavi İmkanları Ve Olguları

PDF

Bu çalışmada Mugla Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören 43 kronik böbrek yetmezliği hastalarının tedavi imkan ve olgularının belirlenmesi amacıyla planlandı. Araştırmaya katılan hastaların %74.4’ünün erkek, %25.6’sının kadın olduğu; hastaların % 11.6’sının bekar, %79.1 ’inin evli, %9.3’ünün dul olduğu saptandı. Yirmi yaş altında hastaya rastlanmadı,yirmi yaş üstünde ise belli bir yaş grubunda yığılma olmadığı tespit edildi. Araştırmaya katılan hastaların %30.2’si 0-2 yıl arası, %32.6’sı 2-4 yıl arası, %9.3’ü 4-6 yıl arası %18.6’sının 6-8 yıl arası ve %9.3’nün 8 yıl ve üstü diyalize girdikleri tespit edildi. Araştırmamızda diğer bir sonuç ise diyaliz hastalarının %23.3’ünün haftada 2 kere, %76.7’sinin ise haftada 3 kere diyalize girdikleri tespit edildi. Hastaların diyalize girme süreleriyle, anti Hbs, anti HBC IgG, anti HBC, anti HCV arasındaki ilişki araştırıldı. Diyalize girme süresi ile anti HBC IgG ve anti HBC, anti Hbs ve anti HCV arasında anlamlı bir ilişki bulunarak göjrülme oranlarının arttığı ve steril koşul ve hijyen kurallarına tam olarak riayet edilmediği tespit edildi (p<00.5). Hastaların %30.2’si sigara, 0/o4.7’si alkol kullanmaktadır, ancak tedavi sürecinden itibaren %32.6’sı sigarayı, %23.3’ü alkolü bıraktığı tespit edildi. Diyalize girme süresi ile diyabet görülme oranı arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<00.5). Hastaların 0/o 46.5’inde hipertansiyon bulunduğu, %53.5’inde ise bulunmadığı tespit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42001
  • Yayıncı : J-Human Sciences