Merhaba Misafir

Obesîte Klînîğîne Başvuran Hastaların Obesîte Konusundaki Bîlgî Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Araştırma Muğla Devlet hastanesi Obesite Kliniğine başvuran hastaların obesite konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kesitsel tanımlayıcı olaraak planlandı. Çalışma kapsamına 03.02.2003-30.04.2003 tarihleri arasında obesite kliniğine başvuran 120 hasta alındı. [1] Araştırmada iki bölümden oluşan anket formu kullanıldı. Birinci bölüm sosyo-demografik bilgileri içeren 10 soru, ikinci bölüm ise obesiteye ilişkin bilgi düzeylerini belirleyen 40 sorudan oluşturuldu. [2] Sonuç olarak; araştırmaya katılan hastaların obesite konusundaki bilgi puanları 33.10 ± 2.39 olarak belirlendi. 20-29y a ş grubunun, yüksekokul mezunlarının,obesite kliniğine uzun süredir gelenlerin bilgi puanlarının diğer rupların bilgi puanlarına oranla daha yüksek olduğu, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). [3] Toplumda birçok hastalıkla ilişkisi olan ve önlenebilir sağlık sorunlarından biri olan obesiteye yönelik; hastaların sosyo-demografik özelliklerine uygun eğitim programlarının hazırlanmasıyürütülmesi,hasta ve ailesinin eğitim programlarına alınması, obesite klinikleri tanıtımlarının daha fazla yapılması,risk altındaki gruba yönelik çalışmaların yanında, obesite oluşma riskini ortadan kaldırıcı çalışmaların da kitle iletişim araçları yoluyla halka ulaştırılması, özellikle genç grubun dengeli beslenme konusunda eğitilmesi ve aynı zamanda obes kişilerin de kliniğe devamının sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunulmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41990
  • Yayıncı : J-Human Sciences