Merhaba Misafir

Erzurum İlinde Bir Grup Sağlık Personelinin Mesleki Sorun, Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri Ve Mesleki Beklentilerinin Saptanması

PDF

Amaç: Bu çalışma, birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının mesleki beklenti, sorun ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Bu araştırma, Mart-Haziran 2003 tarihleri arasında, Erzurum il Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 11 Sağlık Ocağı, 1 Ana Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması Merkezi ve 1 Verem Savaş Dispanserinde çalışmakta olan 62 hekim, 37 hemşire, 42 sağlık memuru ve 87 ebe olmak üzere toplam 228 sağlık personeii oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu He toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre mesleklerinin sunumunda, hekimler maddi ve manevi doyumsuzlukları (%51.3), hemşireler acil müdahale gerektiren uygulamaların olanaksızlıklar içerisinde yapılmasını (°%47.1), ebeler ev ziyaretlerinde karşılaşılan saygısızca davranışları (°%22.9) ve sağlık memurları ücret-özlük haklarındaki yetersizlikleri (%> 30.2) en sık karşılaştıkları sorunlar olarak belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41974
  • Yayıncı : J-Human Sciences