Merhaba Misafir

Muğla Merkez İlköğretim Okulları Anasınıfı Öğrencilerinde Kan Basıncı, Kilo, Boy, Beden Kütle İndeksi Değerleri İle Obezite Ve Hipertansiyon Durumlarının İncelenmesi

PDF

Çalışma Muğla’da ilköğretim okulunda okuyan anasınıfı öğrencilerinde kan basıncı değerleri, kilo, boy ve beden kütle indeksi (BKİ) persentilleri, şişmanlık ve hipertansiyon sıklığı ile bunların cinsiyete göre ilişkisini incelemek amacıyla planlandı. Araştırma 2003-2004 gü z yarıyılında Muğla Merkez İlçede 11 ilköğretim okulunda kayıtlı ve okula devam eden 278 anasınıfı öğrencisi üzerinde yürütüldü.Öğrencilerin cinsiyet bilgileri veri toplama çizelgelerine işlendi. Kan basıncı ölçümleri yapıldı. Çalışmada öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Boy ve kilo ölçümlerinden yararlanılarak BKİ’ hesaplandı. Boy, kilo, BKİ, ve kan basıncı persentil değerleri hesaplandı. BKİ 85.-94. persentiller arasında olanlar kilo fazlalığı, 95. persentil üzeri olanlar obez kabul edildi.[3] Ölçümlerden elde edilen verilerin SPSS 10.0 paket programı kullanarak istatistiksel analizleri yapıldı.Elde edilen verilerin ortalama değerleri, standart sapmaları hesaplandı.İstatistiksel incelemelerde Independent t testi, ki-kare testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin %51.8’nin kız, 0/o48.2’inin de erkek öğrenci olduğu tespit edildi. Sistolik kan basıncı(SKB) ve Diastolik kan basına(DKB), kilo, boy ve BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık(p>0.05) bulunmadı.Çalışmada BKİ persentil değerleri genelde Hastalıkları Önleme ve KontrolMerkezi(CDC)’nin bildirimlerinden düşük bulundu. [5] Çalışmada kilo fazlalığı prevalansı genelde %10.4 olarak belirlenirken kızlarda %20.1, olarak tespit edildi. Kızlarda erkeklere göre anlamlı olarak (x2=30.13 p<0.05)yüksek bulundu. [6] Araştırmada obezite prevalansı erkeklerde %8.2, kızlarda %13.9 ve genelde %11.1 olarak tespit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41970
  • Yayıncı : J-Human Sciences