Merhaba Misafir

Karşıtsal Çözümleme Ve Arapça Öğretimi

PDF

Bu çalışmada, karşıtsal dilbilimin uygulama alanı olan karşıtsal çö-zümleme ele alınmıştır. Altmışlı ve yetmişli yıllarda pek çok çalışmaya konu olan karşıtsal çözümleme, sonraki yıllarda yerini yanlış çözümleme-sine bırakmış gözükse de ders kitabı, sınavlar ve öğretmene olan yararı yadsınamaz. Geçmişte, Arapçanın pek çok dünya diliyle çeşitli düzey-lerde karşıtsal çözümlemesinin yapıldığı bir gerçektir. Ne var ki, bu ger-çeğin Türkçe için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Karşıtsal çözümleme alanında ortaya konan güçlü, zayıf ve orta görüşten hareketle Türkçe (anadil) ve Arapça (amaç dil) arasında ses bilgisi, sözdizimi, bi-çimbilim, sözcük ve kültürel alanda çeşitli akademik çalışmalar yapılabi-lir. Bu tür çalışmaların, ülkemizdeki Arapça öğretimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 2
  • ISSN : 1303-0752
  • Sayı : 6
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27458
  • Yayıncı : Oku Anonim Şirketi