Merhaba Misafir

'Devr-i Dil-Arâ-yı Hürriyet'te Edebî Ortam

PDF

Bu denemede II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki beş yıllık dönemde edebî ortam tasvir edilmektedir. Birbiri ardınca çıkıp batan gazete ve dergilerde ana sermayesi II. Abdülhamid düşmanlığı olan seviyesiz bir edebiyat ortaya çıkmış olmakla beraber, Tevfik Fikret, Abdülhak Hâmid, Rıza Tevfik ve Mehmed Âkif gibi şairler güçlü sesler olarak bu ortama hâkim görünmektedirler. Ömer Seyfettin'in başlattığı Yeni Lisan hareketi ve Ziya Gökalp'ınfikrî önderliğini yaptığı Türkçülük, Balkan Harbi'ndensonra, politika değiştiren îttihat ve Terakki'ninde desteğiyle yeni bir edebiyat odağı olma yolundadır.Meşrutiyet'in ilk yıllarında edebî ortama Fecr-i ÂtîcilerleYeni Lisancılar arasındaki polemiğin ve MehmedÂkif'le Tevfik Fikret arasındaki kavganın damgasını vurduğusöylenebilir. Edebiyat-ı Cedide'nin bir devamı olan Fecr-i Âtî cılız bir hareket olmakla beraber, Ahmed Hâşim, Yakup Kadri ve Refik Hâlid gibi güçlü kalemlerin doğmasına yol açmış, Köprülüzâde Fuad ve Hamdullah Suphi gibi bazı mensuplarını ise Yeni Lisan hareketine kaptırmıştır. Halide Edip Adıvar da bu ortamda güçlü bir kadın romancı olarak sivrilir ve Yeni Turan adlı romanıyla Türkçülük hareketine destek verir. Bu devirde zemini hazırlanan Millî Edebiyat Cereyanı asıl oluşumunu savaş yıllarında gerçekleştirecektir.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 2008
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 25
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24326
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı