Merhaba Misafir

“Doğrudan Doğruya Kur’an’dan Alıp İlhamı”: Kur’an’a Dönüş’ten Kur’an İslamı’na

PDF

Özet Kur’an’a dönüş hareketi ve onun bazı taleplerinin uç noktalara götürülmesiyle oluşan Kur’an İslamı söylemi, kimi Müslüman entelektüellerin modern şartların dayatmaları karşısında gelenek engelini bertaraf ederek bir çıkış yolu bulma ve çağdaş bir İslam anlayışı oluşturma gayretleri ile alakalıdır. Bu hareket, Müslümanların geri kalmalarının ve parçalanmışlıklarının nedenini Kur’an’dan uzaklaşmalarına bağlı gördüğünden ona dönülmesi, onun dışındaki kaynakların ve Müslümanların sahip olduğuilmî geleneğin kısmen ya da tamamen reddedilmesini savunmaktadır.Özellikle Kur’an İslamı söyleminin, anlamın metinde mündemiç olduğu düşüncesiyle Kur’an metnini esasalırken Kur’an’ın anlaşılması ve hayata geçirilmesi noktasında vazgeçilmez değeri ve fonksiyonu olan Sünneti göz ardı etmesinin yanında bir usul düşüncesi ve arayışından yoksun olması, yüzeyselliği ve ilkesizliği beraberindegetirmiş ve yaklaşımın temel hedeflerinden birinioluşturan Müslümanlar arasındaki tefrika ve görüş ayrılıklarınıazaltmak bir yana daha da artırmıştır.Kur’an’a Dönüş Hareketi ve özellikle onun uç noktasınıtemsil eden Kur’an İslamı söyleminin ürünü olan, birusulden bağımsız serbest Kur’an okumaları kimi ayetlerinsloganlaştırılmasını, bireysel ve sübjektif/göreceleştirilmişbir din anlayışını ve karmaşayı beraberinde getirmiş,Müslümanların bir ümmet olma vasfını zedeleyerekİslam’ı pratikten uzak bazı prensipler düzeyine indirgemeklesonuçlanmıştır. Bu özellikleri dikkate alındığında,özellikle Kur’an İslamı söyleminin doğrudan amacı olmasa bile ima ettiği dinî anlayışla sekülerleşmeye hizmet edip etmediği üzerinde dikkatle durulması gereklidir.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 15
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 28
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24194
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı