Merhaba Misafir

Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Yetişkinlerde Düzenli Egzersizin Kaygı, Depresyon Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aerobik ve kuvvet egzersizlerinin, alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören yetişkinlerin anksiyete, depresyon ve yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Yarı deneysel desende yapılan bu araştırmada, çalışmanın başında ve sonunda katılımcıların depresyon, anksiyete ve yaşam kaliteleri ölçülerek, egzersiz ve kontrol grupları arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Katılımcıların aerobik kapasitedeki değişikliklerini belirlemek için ‘The Bruce Treadmill Test’ kullanılarak tahmini maksimum VO2 ölçülmüş ve tahmini bir tekrar maksimal kuvveti belirlemek için de dört-altı tekrar submaksimal kuvvet testi uygulanmıştır. Katılımcıların dinlenik nabız ve kan basınçları izlenmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonunda egzersiz grubu katılımcılarının kaygı düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüş saptanmıştır. Depresyon düzeyinin, egzersiz grubu katılımcılarında kontrol grubundakilere göre daha düşük olduğu görülmekle birlikte, bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Egzersiz grubunda yaşam kalitesi ölçeğinin alt bileşenlerinden fiziksel işlevsellik, genel sağlık ve canlılık ölçeklerinde ön testlere göre anlamlı derecede iyileşme görüldüğü bulunmuştur. Ayrıca egzersiz grubunda aerobik kapasitesi ve kuvvette de anlamlı bir artış saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma sonucunda egzersizin, bağımlılarda anksiyete düzeyini düşürmede etkili olduğu ve depresyonda düşüş ve yaşam kalitesinde artış gibi pozitif yönde değişiklikleri desteklediği görülmüştür. Bu araştırma, orta şiddette aerobik egzersiz ile birlikte kuvvet egzersizlerinin tedavi gören yetişkin alkol ve madde bağımlılarının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitelerine etkisini inceleyen Türkiye’de yapılmış ilk çalışmalardan birisidir.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.5455/apd.174887
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1302-6631
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 23173
  • Yayıncı : ESFORM Ofset Ltd.