Merhaba Misafir

İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler

PDF

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla, ilköğretim okullarının yapısal özellikleri ile örgüt sağlığı ve boyutları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan ve oranlı küme örneklemi yoluyla seçilen 431 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yapısal Özellikler Ölçeği” ve Akbaba (1997) tarafından geliştirilen “Örgüt Sağlığı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Sperman’s rho korelasyon testleri ve lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, karmaşıklık ve formalleşme özellikleri örgüt sağlığı ile pozitif yönde, merkezileşme ise negatif yönde ilişkili çıkmıştır. Bir diğer sonuca göre, öğretmenlerinm okullarındaki karmaşıklık ve formalleşme özelliklerine ilişkin algıları, okullarını sağlıklı ya da sağlıksız olarak algılamalarında etkilidir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 2013
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 33
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21891
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi