Merhaba Misafir

Adolesanlarda Beslenme Ve Egzersiz Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

PDF

Bu çalışma, lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme egzersiz davranışlarını ve bu davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı Anadolu ve Meslek Liselerinde eğitim gören öğrenciler oluşturdu. Toplam 452 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğrenci Bilgi Formu, Beslenme Egzersiz Tutum Ölçeği (BETÖ) ve Beslenme Egzersiz Davranış Ölçeği (BEDÖ) kullanıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, One-Way ANOVA, ileri analizlerde Tukey HSD kullanıldı. Adolesanların BETÖ puan ortalaması 42.06±8.80, BEDÖ psikolojik yemek yeme alt boyut puan ortalaması 35.13±9.12, sağlıklı beslenme-egzersiz davranışı alt boyut puan ortalaması 45.63±10.19, sağlıksız beslenme-egzersiz davranışı puan ortalaması 44.07±7.79, öğün düzeni alt boyut puan ortalaması 22.26±5.33 idi. Yapılan değerlendirmede BETÖ puan ortalamasının demografik özelliklerden etkilenmediği bulundu. BEDÖ alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde öğrencinin yaşının, ekonomik durumunun, evde yemek pişirme yönteminin ve yemek yeme saatinin beslenme egzersiz davranışlarını etkilediği bulundu. Adolesanların, beslenme egzersiz tutum ve davranışlarının orta düzeyde olduğu, demografik özelliklerinin beslenme egzersiz tutumunu etkilemezken beslenme egzersiz davranışlarını etkilediği belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (DBHAD)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2148-4791
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2148-8150
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 21707
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.