Merhaba Misafir

Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olgularının Klinik Ve Demografik Özellikleri

PDF

Bu çalışmada DSM-IV-TR’ye göre “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB)” başlığı altında yer alan bozukluklardan herhangi biri ile tanılanan olguların incelenmesi, klinik ve sosyodemografi k özelliklerinin saptanması ve alt tiplere göre karşılaştırılması hedefl enmiştir. Yöntem: Kliniğimize 15 Mayıs 2012-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında başvuran olguların kayıtları taranarak, YGB olgularının demografi k ve klinik özellikleri değerlendirilmiş, istatistiksel analiz için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Sonuçlar: Toplam 25.013 başvurudan 298’inin (%1,2) YGB spektrumunda olduğu saptanmıştır. Olguların yaş ortalamasının 8,7±3,9 yaş, %79,5’inin (n=237) erkek cinsiyette olduğu ve %77,2’sinin Ankara ilinde yaşadığı bulunmuştur. Olguların %63’üne (n=188) otizm, %31,2’sinin (n=93) Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA)-YGB, %5’inin (n=15) Rett Sendromu ve %0,7’sinin (n=2) Asperger Sendromu tanısı konulduğu belirlenmiştir. Örneklemin %50,3’ünde (n=150) tabloya eşlik eden en az bir psikiyatrik bozukluk saptanmıştır. Kız çocuklarında ağır mental retardasyon (%11,5, n=11) ve epilepsi (%14,8, n=9) varlığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde erkeklerden daha fazla bulunmuştur (p=0,018, p=0,008 sırasıyla). Olguların %27,9’una (n=83) en az bir ve/ veya daha fazla ilaç tedavisi uygulandığı, en sık olarak %61.4 (n=51) ile risperidon önerildiği, psikiyatrik komorbidite varlığının ilaç tedavisini öngördüğü belirlenmiştir (p=0,017). Tartışma: YGB spektrumunda en sık görülen bozukluk otizm olup kız cinsiyetinde epilepsinin tabloya eşlik etmesi dikkati çekmiştir. Yaklaşık her iki olgudan birinde eşlik eden bir başka psikiyatrik bozukluk varlığı aynı zamanda ilaç tedavisini de öngörmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1301-3904
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 18895
  • Yayıncı : Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği