Merhaba Misafir

15-17 Yaş Çalışan Ergenlerde Depresif Belirti Düzeyinin Stresle Başetme Ve Bazı Değişkenler İle İlişkisi1

PDF

Bu çalışma çalışan ergenlerin depresif belirti düzeylerinin stresle başetme ve bazı değişkenler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki bu çalışma Eylül-Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da bir mesleki eğitim merkezinde 15-17 yaş çalışan ergenler ile yürütüldü. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek araştırmaya katılmayı kabul eden, 15-17 yaş aralığında ve Beck Depresyon envanterine göre 10-29 arasında puan alan 116 çalışan ergen ile tamamlandı. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik anket formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ) kullanılarak toplandı. Öğrencilerin BDE puan ortalaması 23.95±2.17, RÖGÖ puan ortalaması 95.62±6.68 olarak belirlendi. Araştırma kapsamına alınan ergenlerin BDE puanları arttıkça RÖGÖ puanlarının azaldığı, aile ortamında şiddet olan, kazancı eline geçmeyen, kazancı ailesinin ihtiyaçları için kullanılan ergenlerin depresif belirtilerinin daha fazla olduğu belirlendi. Sağlıklı bir toplumun gelişimi açısından konuyla ilgili okul yönetimlerinin, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ergenlerin bulunduğu çeşitli eğitim kurumlarında uzmanlaşmış hemşireler tarafından ruh sağlığı açısından riskli ergenlerin izlenmesi, depresif belirtileri olan ergenlerin depresyon kronikleşmeden ve ciddi yeti yitimine yol açmadan erken dönemde belirlenmesi, “Stresle başetme” gibi koruyucu girişimleri uygulanması, stresle başetme ve depresif belirtilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 2015
  • ISSN : 2146-8508
  • Sayı : 16
  • eISSN : 2147-1711
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 16343
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.