Merhaba Misafir

Bipolar Bozukluk ve Diyabetes Mellitus

PDF

Bipolar bozukluk tanısı alan hastalarda görülen endokrin ve kardiyovasküler durumlar bipolar bozukluğun kendinden ya da sağaltımından kaynaklanmaktadır. Alıșkanlıklar, yașam tarzı, genetik yatkınlık ve tedavi yan etkileri ile bu tablolar kimi zaman giderek ağırlașır. Bipolar bozukluğu olan olguların bir alt grubu diyabet geliștirmeye yatkındır. Öte yandan, bipolar olgular arasında diyabet sıklığı genel popülasyondakinden üç kat daha fazladır. Diyabetes mellitus eștanısı bipolar bozukluğu olan olguların nörobiyolojik ağlarında patofizyolojik olarak bir üst üste binișiklik yaratmaktadır. Glukokortikoid/insülin sinyal mekanizmaları ve immünoinflamatuar efektör sistemler bipolar bozukluk ile stres duyarlı genel tıbbi durumlar arasındaki patofizyolojiye ișaret eden kesișim noktalarıdır. Glikojen sentetaz kinaz (GSK-3) bir serin/treonin kinaz olup insülinin uyardığı glukoz tașınımını baskılamaktadır. Bu enzim, diyabetes mellitus, kanser, inflamasyon, Alzheimer hastalığı ve bipolar bozuklukta etkilenir. Örneğin; bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityum hipoglisemik etkisini GSK-3’ü inhibe ederek gösterir. Öte yandan, diyabetes mellitus birlikte bulunduğu diğer hastalığın -örneğin bipolar bozukluk, özellikle akut manik dönemleri- sürecini yașam boyu etkileyen önemli bir durumdur. Tedavi seçimi ve tedavi uyumu ise bu iki hastalık arasında bir diğer önemli etkileșim alanıdır. Bu yazının amacı diyabetes mellitus ve bipolar bozukluk birlikteliğini etiyolojik, klinik ve tedavi özellikleri yönünden tartıșmak ve gözden geçirmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 2
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 13412
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi