Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin görüşleri

PDF

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış ve yürütülmüştür Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan “durum çalışması” deseni kullanılmış olup öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem çeşidi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği üçüncü sınıfında öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, “Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Program Geliştirme” dersi kapsamında toplam 12 hafta boyunca sürmüştür. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin görüşleri uzman eşliğinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları öğrenci ürün dosyasının öğretme-öğrenme sürecinde aktifliği sağlama, mesleki gelişim sağlama, farklı kaynaklardan araştırma yapma, başarıyı artırma, çalışma alışkanlığı kazandırma, sınav kaygısını ortadan kaldırma, öğrenme sorumluluğu kazandırma, öz değerlendirme becerisini geliştirme konularında kendilerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin olumlu görüşler taşımalarının, öğrenci ürün dosyalarının öğretmen eğitiminde yaygınlaştırılması için önemli bir gösterge olabileceği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 266-295
  • IO Kayıt No : 119703
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi