Merhaba Misafir

Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden yabancı dil dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi

PDF

Bazı üniversiteler, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan dersleri ve zorunlu ortak derslerin tümünü veya bir kısmını uzaktan eğitim uygulamasıyla yürütmeye başlamıştır. Bu değişikliğin sebebi, artan öğrenci gereksinimlerine cevap verebilmek, onlara nitelikli bir eğitim sunmak ve çağın gerektirdiği bireysel gelişimi destekleyebilmektir. Ülkemizde 2020 Mart ayından itibaren görülen salgın (pandemi) uzaktan eğitimi, eğitimin odak noktası yapmıştır. Bu durum üniversitelerin, uzaktan eğitim merkezlerini ve onları işleyişlerini, derinlemesine gözden geçirmelerine neden olmuştur. Araştırmanın amacı, üniversite eğitim programlarında yer alan zorunlu ortak derslerden yabancı dil dersinin uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmanın modeli betimsel, yöntemi ise niteldir. Araştırmanın çalışma evreni 100 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 50’si Gazi Üniversitesinde, 2016-2017 öğretim yılında, Fen Edebiyat, Mühendislik, Tıp, Eğitim ve Hukuk Fakültelerinin birinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerdir. Diğer 50’si ise 2015- 2016 öğretim yılında, aynı fakültelerden mezun olan öğrencilerdir. Veriler, görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama aracı ise yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre yabancı dil dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarına yönelik olumsuz öğrenci görüşleri çoğunluktadır. Her iki grupta da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Öğrenciler, içerik boyutunda içeriğin basit ve yetersiz olduğunu, ders işlenişi (eğitim durumu) boyutunda öğretim elemanlarının etkili öğretim yöntem ve teknikleri kullanmadığını ve ölçme ve değerlendirme boyutunda sınavların basit olduğunu belirtmiştir. Bu bulguların, uzaktan eğitim uygulayan kurumlar, uygulayıcılar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dikkate alınması, öğretimin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlayabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 236-265
  • IO Kayıt No : 119702
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi