Merhaba Misafir

Esnek Çalışma Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik çalışması

PDF

Bu çalışmanın amacı, araştırma görevlilerinin esnek çalışma algılarını ölçmeye yarayan bir ölçek geliştirmektir. Esnek çalışma, resmi ya da gayri resmi uygulamalar sonucu, zaman ya da mekânda çalışan ya da işveren tarafından gerçekleştirilebilecek değişimleri ifade etmektedir. Ölçeğin geliştirilme süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle taslak form hazırlanmıştır. Taslak form uzman görüşüne sunularak geçerlilik çalışması yapılmıştır. Ardından pilot uygulama yapılarak, taslak forma son şekli verilmiştir. Son olarak, çalışma grubu üzerine uygulanan taslak forma geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İlinde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 445 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. KMO değerinin .79 olduğu ve veri setinin faktörlenmeye uygun olduğu gözlenmiştir. Esnek Çalışma Algısı Ölçeği, özdeğeri 1.00’in üzerinde 2 faktörden oluşmaktadır. Bu iki faktör İşin Yapısından Kaynaklı Esneklik ve Zamansal Esneklik (Muğlaklık) olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından İşin Yapısından Kaynaklı Esneklik için Cronbach alfa değeri .761 ve Zamansal Esneklik (Muğlaklık) için Cronbach alfa değeri .761’dir. Ölçeğin tamamı için bulunan Cronbach alfa değeri .774’tür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen Esneklik Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 136-152
  • IO Kayıt No : 119697
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi