Merhaba Misafir

2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

PDF

Bilginin hızla yaygınlaşması, ülkelerin eğitim, sosyal, siyasi, ekonomik ve toplumsal konularda köklü değişlikler yapmaya zorlamaktadır. Bu değişiklikler, beraberinde nitelikli insan yetiştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Eğitim ekosistemimizde öğretmenin rolünün çok önemli ve hassas bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim “Eğitim 2023 Vizyonu” ve “MEB Öğretmen Yeterlikleri” raporunda öğretmenin eğitim sistemi içerisindeki önemi vurgulanmıştır. Bu araştırmada, Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programına yönelik biyoloji öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde aktif görev yapmakta olan 44 biyoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik değerleri olan yüzde ve frekans hesaplanmıştır. Ayrıca örnek öğretmen görüşleri sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, biyoloji alan ders/laboratuvar saatlerinin azalması, ders/laboratuvar içeriklerinin birleştirilmesi ve bazı ders/laboratuvarların kaldırılmasının biyoloji öğretmen adaylarının alan bilgisini olumsuz etkileyeceğini düşünülmektedir. Sonuç olarak, lisans eğitiminde aldıkları eğitim kalitesi biyoloji öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri ve öğretmenlik mesleği yeterliklerinin gelişmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle lisans programlarının alan bilgisi yönelik daraltılması yerine derinleştirilmesi gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 122-135
  • IO Kayıt No : 119696
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi