Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler dersinde 7. Sınıf öğrencilerinin bilimsel araştırmalarına yönelik bir çalışma

PDF

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ortaokullar için hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda, bilimsel araştırma vurgulanmasına rağmen, bilimsel araştırmanın, sosyal bilgiler dersi bağlamında, potansiyel yansımaları tam olarak ortaya konulamamıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde, 7. sınıf öğrencilerinin, bilimsel araştırmaya yönelik görüş ve uygulama becerilerini saptamaktır. Buna ek olarak öğrencilerin bilimsel araştırma seviyelerini tespit etmeye çalışmaktır. Nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum deseni ile yürütülen çalışmanın verileri, 2018/2019 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi boyunca toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, benzeşik örnekleme yöntemine uygun olarak seçilen 23 öğrenci oluşturmuştur. Veriler; yarı yapılandırılmış görüşme formu, katılımcı gözlemci notları, açık uçlu anket ve bilimsel araştırma raporlarından elde edilmiştir. Ardından veriler, 1. araştırma sorusunu cevaplamak için tümevarımsal, 2. ve 3. araştırma sorularını cevaplamak içinde betimsel yoldan analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, öğrencilerin bilimsel araştırmaya yönelik görüşlerinin, problem çözme ve etik kodlar; bilimsel araştırma uygulama becerilerinin ise; araştırma konusunun belirlenmesi ve sınırlandırılması, bilgi toplama ve rapor hazırlama şeklinde olduğu saptanmıştır. Son olarak öğrencilerin bilimsel araştırmalarını, çoğunlukla 1. ve 2. seviyeden yaptıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi önerilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 85-106
  • IO Kayıt No : 119694
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi