Merhaba Misafir

Lise öğrencilerinin internet bağımlılık seviyelerinin genel akademik başarıları ve devamsızlık durumları ile ilişkisi

PDF

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin İnternet bağımlılık seviyelerini belirlemek ve bu seviyelerinin öğrencilerin genel akademik başarı ortalamaları ve devamsızlık durumları ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın örneklemini Tokat ili Merkez ilçede amaçsal örneklem ile seçilmiş 220 dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, "İnternet Bağımlılık Ölçeği", "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmış ve öğrencilerin genel akademik not ortalamaları ile devamsızlık durumları Millî Eğitim Bakanlığının e-okul sisteminden alınmıştır. Verilerin analizinde İnternet bağımlılık oranları için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma; cinsiyet değişkeni için t-testi, sosyo-ekonomik durum, İnternet kullanım sıklığı ve amacı değişkenleri için ANOVA ve İnternet bağımlılığı seviyelerinin genel akademik başarı ortalamaları ve devamsızlık durumları ile ilişkisini incelemek için de korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık seviyesi. 05 kabul edilmiştir. Bulgulara göre, lise öğrencilerinin %25,91'inin İnternet bağımlısı, %38,18'inin muhtemel bağımlı ve %34,91'inin bağımlı olmayan profilinde olduğu ortaya konmuştur. Bulgulara göre, lise öğrencilerinin İnternet bağımlılık puanları İnternet erişim süresi ve amacına göre değişmekte; cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin İnternet bağımlılık puanları ile genel akademik başarı ortalamaları arasında negatif yönde ve devamsızlık durumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 36-56
  • IO Kayıt No : 119692
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi