Merhaba Misafir

Manevi Şükran Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Bu çalışmanın amacı, Hlava, Elfers ve Offringa (2014) tarafından geliştirilen Manevi Şükran Ölçeği’nin Türkçe adaptasyon çalışmasını gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini toplamda 430 katılımcıdan oluşan üç ayrı örneklem grubundan oluşan katılımcılar oluşturmaktadır. Birinci örneklem grubu aracılığıyla toplanan verilerin analizi sonucunda ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışması gerçekleştirilmiştir. İkinci örneklem grubu aracılığıyla toplanan verilerin analizi sonucunda ise ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü çalışma grubu üzerinden elde edilen verilerle ise ölçeğin yapı geçerliği, güvenirliği ve madde analizleri gerçekleştirilmiştir. Benzer ölçek geçerliği için Kardaş ve Yalçın (2017) tarafından geliştirilen Şükran Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, güvenirliği ve madde analizleri 260’ı (%72) kadın 100’ü (%28) erkek olmak üzere toplam 360 katılımcıdan toplanan veriler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda Croanbach Alpha katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum değerleri incelendiğinde RMSEA=,062; χ2/df=1.69; SRMR=.70; CFI=.93; TLI=.95 olarak tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler incelendiğinde uyum indekslerinin kabul edilebilir referans aralığında olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, Manevi Şükran Ölçeği’nin şükranı manevi bağlamda ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 1-16
  • IO Kayıt No : 119690
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi