Merhaba Misafir

Benlik yapısı, romantik ilişki biçimleri ve cinsiyet arasındaki ilişki

PDF

Benlik yapısı, romantik ilişki biçimleri ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan bu araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 400 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verileri, İlişkisel-Bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçeği (RIC) ile Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği (LAS) kullanılarak toplanmış, verilerin analizinde; ölçek güvenilirlikleri için Cronbach Alfa değerleri, Benlik Yapısı ile Romantik İlişki Biçimleri arasındaki ilişkinin tespiti için Pearson Korelasyon Analizi, cinsiyete göre benlik yapısı ile romantik ilişki biçimleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda bireycilik benlik yapısı ile tutkulu, arkadaşça ve mantıklı aşk biçimi arasında; ilişkisellik benlik yapısı ile tutkulu, mantıklı, sahiplenici ve özgeci aşk biçimi arasında; toplulukçuluk benlik yapısı ile arkadaşça, mantıklı, sahiplenici ve özgeci aşk biçimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu; erkeklerde oyun gibi ve özgeci aşk biçiminin kadınlara göre daha yüksek düzeyde, kadınlarda mantıklı aşk biçiminin erkeklere göre daha yüksek düzeyde yaşandığı ve son olarak kadınların erkeklere göre daha yüksek düzeyde bir bireycilik benlik yapısına sahip oldukları tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD)
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2148-4287
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2148-7189
  • Sayfa Aralığı : 170-184
  • IO Kayıt No : 118754
  • Yayıncı : İstanbul Gelişim Üniversitesi