Merhaba Misafir

Graviditenin sosyal destek algısı ve prenatal bağlanma düzeyine etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışma ile, gebelik sayısının sosyal destek algısı ve prenatal dönem bağlanma düzeyine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı analitik araştırma dizaynı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 98 primigravida, 107 multigravida oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, “Katılımcı Tanılama Formu”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)” ve “Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE)” kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin ÇBASDÖ ortanca puanı 74,0 (13-84), PBE puan ortalaması 41,16±10,65 olarak hesaplanmıştır. Multigravidaların PBE puanlarının primigravidalara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gebelerin yaşı, eğitim düzeyi ve çalışma durumuna göre PBE puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Primigravidalarda, üçüncü trimester PBE puanının birinci ve ikinci trimesterlere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlenmiştir. Gebelerin ÇBASDÖ ve alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Tüm gebelerde ve multigravidalarda, ÇBASDÖ ve PBE arasında negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Eğitim düzeyi, yaş, ekonomik durum ve çalışma durumunun gebelikte sosyal destek algısı ve prenatal bağlanma düzeyini etkilediği bulunmuştur. Multigravidaların prenatal bağlanma düzeyinin yüksek olduğu, primigravidalarda ise, üçüncü trimesterde prenatal bağlanma düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Gebelerde prenatal bağlanma düzeyi arttıkça sosyal destek algısının azaldığı saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.732070
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1126-1136
  • IO Kayıt No : 118464
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi