Merhaba Misafir

Postmenopozal kadınlarda uygulanan egzersiz programının uyku kalitesine etkisi

PDF

Amaç: Araştırma, postmenopozal dönemdeki kadınlarda düzenli yürüyüş programının uyku kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel tasarıma sahiptir. Örneklemi; en az okur-yazar, doğal yollarla menopoza giren, 65 yaşını aşmamış, hormon replasman tedavisi almayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 66 (33 çalışma, 33 kontrol) kadın oluşturmuştur. Veriler Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Tanıtıcı Bilgi Formu ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki kadınlardan altı hafta boyunca, haftada üç gün, en az 30 dakika düzenli ve tempolu yürüyüş yapmaları istenmiş, aynı zamanda telefonla izlem yapılmıştır. Kontrol grubundaki kadınlara herhangi bir girişim uygulanmamıştır. Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarındaki kadınların ön test uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Altı haftalık düzenli ve tempolu yürüyüş uygulamasından sonra yapılan son testte, çalışma grubunun iyi uyku kalitesinin %6.1’den %39.4’e çıktığı saptanmıştır. Kontrol grubunun ise ön testte %15.2 olan iyi uyku kalitesi oranının 6 hafta sonra %12.1’e düştüğü bulunmuştur. Çalışma ve kontrol grupları ön test- son test uyku kalitesi arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Altı haftalık düzenli ve tempolu yürüyüşün postmenopozal kadınların uyku kalitesinde artış sağladığı ortaya konmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.701697
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1108-1114
  • IO Kayıt No : 118462
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi