Merhaba Misafir

İnfertilite tanılı kadın hastalarda mizaç özellikleri, aleksitimi, psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

PDF

Amaç: Bu çalışmada bir grup infertil kadının mizaç özellikleri, aleksitimi, psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması, dolayısıyla infertilite fenomenolojisi ile bu özellikler arasındaki olası nedensel ilişkinin değerlendirilmesine bir temel oluşturulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde infertilite tanısı konulan, 18-49 yaş aralığında, daha önceden psikiyatrik viziti ve tedavi öyküsü olmayan, 75 infertilite tanılı kadın hasta grubu olarak alınmıştır. 75 sağlıklı kadın birey, kontrol grubu olarak alındı. Tüm katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği (Stai 1/2), Yaşam Kalitesi Ölçeği, TEMPS Mizaç Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği klinik-sosyodemografik özellikleri sorgulayan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulandı. Bulgular: Hasta grubunun anksiyete ve deprsyon puanlarının kontrol grubu puanlarına göre daha yüksek olduğu saptandı. Yaşam kalite ölçeği alt ölçeklerinin her birinde hasta grubunun puanları daha düşüktü. Temps-A alt ölçeklerinin birinde hasta grubunun puanları anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: Bulgularımız infertilite tedavisi gören kadınlarda eşlik edebilecek psikososyal rahatsızlıkları araştırılması gerektiğini desteklemektedir. Bu grup kadınların tedavisi sürecinde sonucu olumlu yönde etkilemesi açısından psikolojik desteğin önemli olacağını düşünmekteyiz.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.692985
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1099-1107
  • IO Kayıt No : 118461
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi