Merhaba Misafir

Polikistik over sendromu tanılı hastalarda borderline kişilik bozukluğu görülme sıklığı ve agresyon ile ilişkisi

PDF

Amaç: Bu çalışmada polikistik over sendromu (PCOS tanılı hastalarda) borderline kişilik bozukluğu (BKB) görülme sıklığı ve agresyon ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: PCOS tanılı hastalardan çalışma kriterlerini karşılayan 88 kişi çalışmaya dâhil edildi. Hastalar endokrinolojik değerlendirmelerden sonra psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirildi. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-IV I. Eksen Bozuklukları için yapılandırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi Klinik Versiyonu (SCID-I/CV), sosyodemografik veri formu, Borderline Kişilik Envanteri (BKE), Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) uygulandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 22.39±3.41 idi ve %27,3’ü (n=24) BKB tanısı aldı. PCOS’lu hastalardan BKB olanlarda BPSÖ fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık, öfke, düşmanlık alt ölçek ve BPSÖ toplam puanları BKB olmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti. Tüm PCOS’lularda BKE puanı arttıkça BPSÖ alt ölçek puanları ve BPSÖ toplam puanı artıyordu. BKB olan PCOS’lularda BKE puanı arttıkça BPSÖ sözel saldırganlık, öfke alt ölçek puanları ve toplam BPSÖ puanı artış gösterdi. Sonuç: Çalışmanın sonuçları PCOS’ a yüksek oranlarda BKB ek tanısının eşlik ettiğini göstermektedir. Her iki tablonun bir arada olması, tek başına PCOS varlığına göre agresyon puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olması ile sonuçlanmıştır. PCOS tanılı hastalarda tedaviye BKB tedavisinde etkili olabilen psikofarmakolojik ve psikoterapötik yaklaşımları eklemek tedavinin başarısını artırabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.691630
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1073-1079
  • IO Kayıt No : 118458
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi