Merhaba Misafir

Gebelikte trimesterlere göre üriner inkontinans ve yaşam kalitesi

PDF

Amaç: Bu araştırma gebelikte trimesterlere göre üriner inkontinansın (Üİ) yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma 2017-2018 yılları arasında yapılmış olup örnekleme ikinci trimesterden 75, üçüncü trimesterden 120 olmak üzere toplam 195 üriner inkontinanslı gebe dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler Kişisel bilgi formu, İdrar Kaçırma Sorgulama Formu (ICIQ-SF) ve İnkontinans Yaşam Kalitesi Değerlendirme Formu (I-QOL) ile toplanmıştır. Bulgular: İkinci ve üçüncü trimesterde gebelerin sırasıyla en fazla öksürürken/hapşırırken (%80-69,2) Üİ yaşadıkları saptandı. Gebelerin yaşam kalitesi toplam puanları ikinci trimesterde 79,45±15,80, üçüncü trimesterde 79,81± 16,92 puan olarak belirlendi. Gebelerin her iki trimesterde de idrar kaçırma sıklığı ve miktarı ile yaşam kalitesi puanları arasında anlamlı farklılık saptanırken, ikinci trimesterde miksiyon sonrası Üİ, üçüncü trimesterde de hareket halinde Üİ ile yaşam kalitesi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Sonuç: Gebeler her iki trimesterde de daha sık öksürürken/hapşırırken Üİ yaşamaktadırlar. Üİ gebelerin yaşam kalitesini olumsuz etkilenmekle birlikte Üİ’nin sıklığı ve miktarı artıkça her iki trimesterde gebelerin Üİ nedeniyle yaşam kalitesi daha da bozulmaktadır. Hemşireler, gebeliğin Üİ oluşumu açısından riskli bir dönem olduğunun farkında olmalı, gebeleri bu konuda bilinçlendirmeli ve Üİ’yi önlemeye yönelik hemşirelik yaklaşımlarında bulunmalıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.661260
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 954-962
  • IO Kayıt No : 118447
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi