Merhaba Misafir

Karaciğer nakli olacak hastalara verilen video eğitiminin anksiyete, depresyon ve uyku düzenine etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışma karaciğer nakli olacak hastalara verilen video eğitiminin anksiyete, depresyon ve uyku düzenine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızın örneklemini ise araştırmamızın kritelerlerine uyum sağlayan 60 hasta birey oluşturmuştur. Hastalar kontrol (n=30) ve deney (n=30) olmak üzere iki gruba ayrılmış ve gruplara seçilen hastalar rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma verilerinin elde edilmesinde Sosyo-Demografik Özellikler Formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Deney grubundaki karaciğer nakli hastalarına anksiyete/depresyon düzeylerini azaltmak ve uyku kalitelerini artırmak için nakil öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümlük video eğitimi verilmiştir. Bu video eğitimi kliniğin rutin hemşirelik bakımı dışında deney grubu hastalarına verilmiş ve video destekli eğitim 40 dakika sürmüştür. Kontrol grubuna ise kliniğin rutin uygulamasındaki hemşirelik bakımı yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerde hastane anksiyete ve depresyon ölçeğinin tüm alt boyut puanları nakilden sonra düşmesine rağmen istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır Hastaların uyku kalitesini değerlendirmek için kullanılan PUKİ uyku kalitesi ölçeği alt boyut puanları arasında hem deney hemde kontrol grubu hastalarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Karaciğer nakli olan hastalara nakil öncesi ve sonrası korku yaşayan hastaların anksiyete/depresyon düzeylerini azaltmaya yönelik eğitim programlarının ve girişimlerinin planlanması, hastaların psikolojik ve fizyolojik gereksinimlerini karşılamak, uyku kalitesini yükseltmek üzere girişimlerin planlanması, önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.653780
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 940-953
  • IO Kayıt No : 118446
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi