Merhaba Misafir

Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri

PDF

Amaç: Bu araştırma ile kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, menopoz döneminde olan 204 kadın ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Katılımcı Tanılama Formu”, “Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ)” ve “Menopoz Semptomları ile Baş Etme Yöntemlerini Belirleme Formu” kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaşı ile psikolojik şikayetler, ürogenital şikayetler alt ölçekleri ve menopoz semptomları değerlendirme ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Menopoz süresi ile ürogenital şikayetler alt ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kadınların eğitim düzeyi ile menopoz semptomları değerlendirme ölçeği toplam puanı ve somatik şikayetler alt ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Araştırma kapsamındaki kadınların menopoz döneminde birçok sisteme yönelik sağlık sorunları yaşadığı ve menopozal semptomların kadınların yaşamını çok yönlü olarak etkilediği saptanmıştır. Yaş, eğitim düzeyi ve menopoz süresi arttıkça menopoza ilişkin yaşanan semptomların şiddetinin azaldığı ve kadınların yaşam kalitelerinin daha az etkilendiği görülmüştür. Menopozal semptomların kadın sağlığına etkisinin belirlenmesi, bu dönemde yaşanan sorunlar ve baş etme yöntemlerine özgü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve bakım hedeflerinin belirlenmesini sağlayacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.694473
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 910-920
  • IO Kayıt No : 118443
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi