Merhaba Misafir

Alt çene gömülü 20 yaş cerrahisinde müzik dinletisinin anksiyete üzerine etkisi

PDF

Gömülü mandibular 20 yaş dişi ameliyatı toplum tarafından korkutucu olarak nitelendirilen diş hekimliğinde sık uygulanan bir işlemdir. Hekimler tarafından düşük riskli bir tedavi ol-masına rağmen ciddi komplikasyon riskleri de bulunmaktadır. Hastaların anksiyete durumu psikolojisini de etkiler. İntraoperatif anestezik maddeye olan ihtiyaçta artış, daha yüksek pe-rioperatif ağrı algısı ve cerrahi sonrasında analjezik madde ihtiyacında artış, istenmeyen kar-diyovasküler etkilerle sonuçlanabilecek şekilde hemodinamik değişiklikler de anksiyete ile ilişkilidir. Perioperatif anksiyetenin kontrol edilmesi için ilaç tedavisi ve psikolojik girişimlerde bulunulur. Bu tür girişimlerden en kolay ve non-invaziv olanı intraoperatif müzik dinletisi uygulamasıdır. Bu çalışmada 20 yaş diş çekimi ameliyatı sırasında müzik dinletmenin ank-siyolitik etkisi ve vital bulgulardaki değişimin araştırılması amaçlanmıştır. Alt çenede kemik retansiyonlu gömülü yirmi yaş dişi operasyonu geçirecek olan 80 hasta kontrol grubu, 80 hasta deney grubu olarak değerlendirildi. Deney grubundaki hastalara ameliyat esnasında kulaklıktan müzik dinletildi.Tüm hastalara ameliyat öncesi Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) kullanılarak anksiyete seviyesi belirlendi. Vital bulgular ise kan basıncı ve nabız öl-çümleri ile değerlendirildi. Ölçümler bekleme salonunda, hasta diş ünitine oturduğunda, lo-kal anestezi yapıldığında, cerrahi örtüler örtüldüğünde, insizyon yapıldığı sırada, kemik kal-dırma ya da dişin bölünmesi sırasında, dişin çekildiği sırada, yara bölgesine dikiş atıldığında ve ameliyat sonunda hasta üzerinden ameliyat örtüleri kaldırıldığında kaydedildi. İstatistiksel analiz için Student’s t-testi ve. eşleştirilmiş t-testi kullanıldı (p≤0.05)Ameliyat sırasında alınan kan basıncı ve nabız ölçümleri bakımından müzik dinletilen ve dinletilmeyen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yalnızca sutur atıldığı sırada alınan na-bız ölçümleri bakımından müzik dinletilen ve dinletilmeyen gruplar arasında istatistiksel ola-rak anlamlı bir fark vardır (p=0,036). MDAS skorlarına göre operasyon sırasında müzik din-letilen grup ile müzik dinletilmeden operasyona alınan grup arasında istatistiksel olarak an-lamlı (p=0,953) bir fark bulunamamıştır

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 46
  • ISSN : 1016-8710
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 77-90
  • IO Kayıt No : 107942
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi