Merhaba Misafir

Benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonu yordayıcı rolü

PDF

Bu çalışmada, benlik farklılaşması, affedicilik ve ruminasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonu yordayıcılığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesinde eğitim gören ve yaş ortalaması 24.2 (Ss= 4.61) olan 154’ü kadın (% 54.4) ve 129’u erkek (%45.6) toplam 283 üniversite öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, Benlik Farklılaşması Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Ruminatif Yanıt Ölçeği Kısa Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, benlik farklılaşması ile affedicilik arasında pozitif ve benlik farklılaşması ile ruminasyon arasında ve affedicilik ile ruminasyon arasında negatif yönde ilişki vardır. Çoklu regresyon analizi, ruminasyon ve ruminasyonun alt boyutları (saplantılı düşünme ve derin düşünme) için sırasıyla üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Analiz bulguları, ilk modelin ruminasyondaki toplam varyansın yüzde 17’sini açıkladığını göstermektedir. Bununla birlikte ilk modelde, benlik farklılaşması ruminasyondaki değişimi yordarken affediciliğin modele anlamlı katkı sağlamadığı görülmüştür. İkinci modelde benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonun alt boyutlarından saplantılı düşünmedeki toplam varyansın yüzde 21’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Üçüncü modelin ruminasyonun alt boyutlarından derin düşünmedeki toplam varyansın yüzde 09’unu açıkladığı ancak benlik farklılaşmasının derin düşünmedeki değişimi yordarken affediciliğin modele anlamlı katkı sağlamadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alan yazına göre tartışılıp ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1233
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 41-56
  • IO Kayıt No : 107433
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi