Merhaba Misafir

Sitti Acem ve Meşahidu’l-Esrar şerhi üzerine tespitler

PDF

Meşâhidü’l-esrâr İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) Mağrib’deyken kaleme aldığı ilk teliflerinden olup, daha sonra Fusûsu’l-Hikem ve Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de sistemli bir şekilde ortaya koyacağı fikirlerini sembolik ve şiirsel bir üslûbun arkasına gizleyerek anlattığı küçük bir risâledir. Eser, “şâhid” İbnü’l-Arabî’nin on dört müşâhedesini içeren tecrübelerinden oluşur. Meşâhid’i İbnü’l-Arabî’nin talebesi İbn Sevdekîn (ö. 646/1248), XIII. yüzyılda yaşamış bir sûfî kadın olan Sitti Acem (ö. 671/1272’den sonra) ve Zeynülâbidîn Münâvî (ö. 1026/1617) şerh etmiş, Abdülvehhâb Şa’rânî eserlerinde Meşâhid’e atıf yapmış ve bazı bölümlerini açıklamıştır. Şârihlerden Sitti Acem, literatürde etkisini sürdürmediği gözlenen anlatım tarzı ve kavram dağarcığının yanında öznel tecrübelerini de merkeze alarak hazırladığı şerhi ile öne çıkar. Türkçe kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan Sitti Acem’in görüşleri son yıllarda kadın bir sufi müellif oluşu üzerinden ele alınmaya başlanmıştır. Bu makalede Sitti Acem’in hayatı ele alınacak ve onun Meşâhid şerhine ilişkin yapılmış çalışmalar değerlendirilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kocaeli İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2564-677X
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 79-106
  • IO Kayıt No : 107194
  • Yayıncı : Kocaeli Üniversitesi